YEDEK PARÇA

Ürün seçiminde ve tercih etme a?amas?nda etkin olan önemli faktörlerinden biri de, firmam?z?n sat?? sonras?nda mü?terilerine sunmu? oldu?u servis hizmetidir. Ürünlerin kullan?m ömrü süresince; verilen servis hizmetinin kalitesi, süreklili?i, güvenililirli?i, servis a??n?n yayg?n olmas?, e?itimli servis teknisyenleri ve yedek parça garantisi ile servis hizmetlerimiz dahilinde mü?teri memnuniyeti en üst seviyelerde tutulmaktad?r. De?i?kenlik gösteren tüketici taleplerine ve ihtiyaçlar?na günün ?artlar?na uygun olarak en h?zl? ve en k?sa sürede cevap verebilecek alt yap?ya ve teknik donan?ma sahip yetkili servis organizasyonumuz kapsam?nda mü?terilerimize hizmet vermekteyiz.